Thanjavur Big Temple
Thanjavur Big Temple

"சோழநாடு சோறுடைத்து" என்றும் "சோறளிக்கும் சோணாடு" என்றும் போற்றப்பட்ட மாவட்டம் முழுவதும் பச்சைபசேல் என காணப்பட்ட வயல்வெளிகள். மேலும் நுண் கலைகள் அனைத்திற்கும் தலைமை இடமாம் தஞ்சை மாவட்டம். காலத்திற்கும் நீர் தருகின்ற கல்லணையே சோழ அரசர்களின் பெருமைக்கு சான்று.

press to zoom
Paddy Field
Paddy Field

"சோழநாடு சோறுடைத்து" என்றும் "சோறளிக்கும் சோணாடு" என்றும் போற்றப்பட்ட மாவட்டம் முழுவதும் பச்சைபசேல் என காணப்பட்ட வயல்வெளிகள். மேலும் நுண் கலைகள் அனைத்திற்கும் தலைமை இடமாம் தஞ்சை மாவட்டம். காலத்திற்கும் நீர் தருகின்ற கல்லணையே சோழ அரசர்களின் பெருமைக்கு சான்று.

press to zoom
Thanjavur Plate
Thanjavur Plate

"சோழநாடு சோறுடைத்து" என்றும் "சோறளிக்கும் சோணாடு" என்றும் போற்றப்பட்ட மாவட்டம் முழுவதும் பச்சைபசேல் என காணப்பட்ட வயல்வெளிகள். மேலும் நுண் கலைகள் அனைத்திற்கும் தலைமை இடமாம் தஞ்சை மாவட்டம். காலத்திற்கும் நீர் தருகின்ற கல்லணையே சோழ அரசர்களின் பெருமைக்கு சான்று.

press to zoom
Thanjavur Big Temple
Thanjavur Big Temple

"சோழநாடு சோறுடைத்து" என்றும் "சோறளிக்கும் சோணாடு" என்றும் போற்றப்பட்ட மாவட்டம் முழுவதும் பச்சைபசேல் என காணப்பட்ட வயல்வெளிகள். மேலும் நுண் கலைகள் அனைத்திற்கும் தலைமை இடமாம் தஞ்சை மாவட்டம். காலத்திற்கும் நீர் தருகின்ற கல்லணையே சோழ அரசர்களின் பெருமைக்கு சான்று.

press to zoom
1/11

Welcome To Thanjavur Parampara

 

"जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी"

"Janani Janma-bhoomi-scha Swargadapi Gariyasi"

Rama vakkiyam in Srimad Valmiki Ramayanam

Meaning : "Mother and motherland are greater than heaven."

 

 

"பெற்ற தாயும் பிறந்த பொன்நாடும்
நற்றவ வானினும்  நனி சிறந்தனவே"

Subscribe for Updates

Your details were sent successfully!

www.thanjavurparampara.com, a website dedicated to preserve and promote the tradition and culture of the Brahmin community, hailing from and/ living in the thanjavur district, with a VISION & MISSION, under the auspices of the great Sri.Sri. Sankaracharya of Sri. Kamakoti Mutt, Kanchipuram.

Re-Connect – It is our endevour to re-establish the connect with our native place for all it’s spiritual glory and history by contributing to this website and also by regularly following it. In the words of Sri. Sri. Balaperiyava the objective of the domain is URAVUKKU PALAM AMAIPPOM.

Acharya's Call: “All old dharmic traditions must be protected and kept alive. Sri Sankara Baghavthpadha has commanded us to do so. I bear his name. So it is my duty to remind you of his injunction. Whether or not you will heed it, I should impress upon you that the sastric customs have the purpose ensuring the good of all mankind”

- Sri. Chandrasekarendra Saraswti Mahaswamigal, who himself a veritable Repository of India’s culture in all aspects and who has been tireless in his schemes.

VISION: ” Emulating the native heritage, culture and tradition, precepted and practiced by our forefathers as a part of sanathana dharma, that are unique to the erstwhile Thanjavur district and document the same for handing over it intact to the successive generations”

MISSION: “To collect, collate, develop, promote and to keep a reservoir of information about the Thanjavur parampara i.e., the heritage, culture and traditions that are exclusive and unique to the erstwhile thanjavur district, in the background of sanathana dharma for the benefit of and for practice by the present and future generations of the community, especially for those natives, who are away from the district for years and for generation”

Voice Of Guru
News & Events
Recent Interviews
Recent Posts