top of page

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ மகா பெரியவா அஷ்டோத்ரம் மற்றும் தோடகாஷ்டகம்


1[1].jpg

Click here to download the pdf version!!!

2[1].jpg

3[1].jpg

4[1].jpg

5[1].jpg

6[1].jpg

7[1].jpg

8[1].jpg

9[1].jpg

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ மகா பெரியவா தோடகாஷ்டகம்

இயற்றியவர் வரகூர் ஸ்ரீ கல்யாண சுந்தர சாஸ்திரிகள்

11[1].jpg

12[1].jpg

13[1].jpg

14[1].jpg

16[1].jpg

Courtesy:

Sharing this post from Amrithavhini (google group)

N.Ramesh Natarajan/S.Ramanathan/WB Kannan (SRI KARYAM)

Mobile Nos 98422 92536/90039 26542

329 views0 comments
bottom of page