top of page

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ மகா பெரியவா அஷ்டோத்ரம் மற்றும் தோடகாஷ்டகம்


ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ மகா பெரியவா தோடகாஷ்டகம்

இயற்றியவர் வரகூர் ஸ்ரீ கல்யாண சுந்தர சாஸ்திரிகள்

Courtesy:

Sharing this post from Amrithavhini (google group)

N.Ramesh Natarajan/S.Ramanathan/WB Kannan (SRI KARYAM)

Mobile Nos 98422 92536/90039 26542

338 views0 comments
bottom of page