கவின்மிகு சோழர் கலைகள் - Masterpieces of Chola Art - Part 2

export-2015-07-11-16-14-01-2.jpg

export-2015-07-11-15-57-46-2.jpg

export-2015-07-11-15-57-46-3.jpg

export-2015-07-11-16-14-01-1.jpg

32 views0 comments

Recent Posts

See All