top of page

Sri MANGALAMBIKA SUPRABHATAM

मेलक्कावेरि (कुम्भघोण) क्षेत्रे परमहंस-परिव्राजकाचार्य-श्रीश्रीश्री-पञ्चापगेश-ब्रह्मेन्द्र-सरस्वती-श्रीपादैः विरचितं श्री-मङ्गलाम्बिका-सुप्रभातम्

Sri MANGALAMBIKA SUPRABHATAM

by Melakkaveri Kumbakonam Sri Sri Sri Panchapagesa Brahmendra Saraswathi Sripada

Translation by P.R.Kannan, Navi Mumbai

१. श्रीमेना-सुप्रजा देवि

पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते ।

उत्तिष्ठ शिवकान्ते त्वम्

कर्तव्यं दैवमाह्निकम् ॥

Devi, born as the daughter of Sri Mena (wife of Himavan)! it is dawn in the east. Please get up, o consort of Siva, the daily duties await you.

२. उत्तिष्ठोतिष्ठ मातङ्गि

उत्तिष्ठ वृषभध्वजे ।

उत्तिष्ठ कमलापूज्ये

त्रैलोक्यंमङ्गलं कुरु ॥

O Matangi! get up, get up. O Devi with banner of bull! Devi worshipped by Lakshmi! Get up. Render the three worlds auspicious.

३. मातस्समस्तजगतां मदनान्तकारेः

अङ्गे विहारिणि मनोहर-दिव्यमूर्ते ।

श्रीस्वामिनि श्रितजन-प्रियदानशीले

श्रीकुम्भनाथदयिते तव सुप्रभातम् ॥

Mother! Devi who sports with Siva, the destroyer of Manmatha! Glorious mistress, whose nature is granting desires of those surrendering to you, consort of Sri Kumbhanatha, may the dawn be auspicious to you.

४. तव सुप्रभातम् अरविन्दलोचने

भवतु प्रसन्नमुख-चन्द्रमण्डले ।

विधिमाधवेन्द्र-वनिताभिरर्चिते

श्रीकुम्भनाथदयिते दयानिधे ॥

Devi with lotus-like eyes and pleasing moon-like face, worshipped by the consorts of Brahma, Vishnu and Indra, O consort of Sri Kumbhanatha, may the dawn be auspicious to you.

५. श्रीमाधवाब्जभव-षण्मुख-वासवाद्या

दुर्गाम्बिकादि-चरितं विबुधाः पठन्ति ।

भाषापतिः पठति वासरशुद्धिम् आरात्

श्रीमङ्गलाम्ब महिते तव सुप्रभातम् ॥

Mangalamba, the glorious Devi! Devas like Vishnu, Brahma, Subrahmanya and Indra are reading the stories of Durgambika and other manifestations of yours. Brihaspati, the Lord of speech, is also nearby, reading the planetary position of the day from the Panchangam. May the dawn be auspicious to you.

६. तन्त्रीप्रकर्ष-मधुरस्वनया विपञ्च्या

गायत्युमे सुचरितं तव नारदोपि ।

भाषा-समग्रम् असकृत् करचार-रम्यं

श्रीमङ्गलाम्ब महिते तव सुप्रभातम् ॥

Mangalamba, the glorious Devi! Uma! Narada is also here, singing in the melodious tones of his Vina the stories of yours and waving his hand nicely and enjoying and expressing himself in beautiful language. May the dawn be auspicious to you.

७. श्रीमत्यभीष्ट-वरदे नतलोकबन्धो

श्रीमङ्गलाम्ब जगदेक-दयैकसिन्धो ।

श्रीकुम्भनाथ-भसिताङ्कित-दिव्यमूर्ते

श्रीमन्त्रपीठनिलये तव सुप्रभातम् ॥

Mangalambike, who gives boons granting all desires! Well-wisher of those who worship you! You are the unique ocean of compassion for the world. O Devi of divine form with Vibhuti from Sri Kumbhanatha smeared all over, and residing in Sri Mantrapitha, may the dawn be auspicious to you.

८. श्रीमत्-कवेरतनुजाप्लव-निर्मलाङ्गाः

श्रेयोर्थिनो हरि-विरिञ्चि-सनन्दनाद्याः ।

द्वारे वसन्ति शुभदर्शन-काङ्क्षया ते

श्रीमङ्गलाम्ब महिते तव सुप्रभातम् ॥

Mangalamba, the glorious Devi! Vishnu, Brahma, Sanandana and others, having bathed in the sacred Kaveri river and purified themselves, and aspiring for the Supreme good, are waiting at the entrance eagerly for your darshan. May the dawn be auspicious to you.

९. कन्दर्प-दर्पहर-सुन्दर-दिव्यमूर्ते

श्रीकुम्भनाथ-सुमुखाम्बुज-लोलदृष्टे ।

कल्याण-निर्मल-गुणाकर-दिव्यमूर्ते

श्रीमङ्गलाम्ब महिते तव सुप्रभातम् ॥

Mangalamba, the glorious Devi! Your divine form robs Manmatha’s conceit of beauty; your rolling eyes happily look at the lotus face of Sri Kumbhanatha. You are the repository of all pure and auspicious qualities. May the dawn be auspicious to you.

१०. भास्वानुदेति विकचानि सरोरुहाणि

सम्पूरयन्ति निनदैः ककुभो विहङ्गाः ।

श्रीमङ्गलाम्ब-चरणार्चनयाऽतिहृष्टाः

तामाश्रयन्ति गिरिजे तव सुप्रभातम् ॥

The Sun is rising; the lotuses have blossomed; the birds’ twittering sounds fill the atmosphere. Devotees delighted at the prospect of worshipping at the feet of Sri Mangalamba have arrived at your abode. Girija! May the dawn be auspicious to you.

११. श्रीमन्त्रपीठनिलये ललिते दयार्द्रे

श्रीकुम्भघोण-नगरीकृत-सन्निधाने ।

श्रीकुम्भनाथमहिषि श्रितभक्तिपात्रे

श्रीमङ्गलाम्ब तव मङ्गल-सुप्रभातम् ॥

Mangalamba! You reside in Sri Mantrapitha; you are soft, gentle and full of (‘wet with’) compassion. You have made the city of Kumbhakonam as your residence. O consort of Sri Kumbhanatha! Devotees take refuge in you. May the dawn be auspicious to you.

१२. कामाक्षि रक्तशतपत्र-दलायताक्षि

मीनाक्षि बालहरिणाक्षि दयापराक्षि ।

नीलोत्पलाक्षि निटिलाक्षि सुविस्तृताक्षि

श्रीमङ्गलाम्ब तव मङ्गल सुप्रभातम् ॥

O Kamakshi! Your eyes are like red lotus, beautiful like fish, like a young deer’s eyes; your eyes are full of compassion; they appear sometimes like blue lotus; you have an eye in the forehead; your eyes are beautifully wide. Sri Mangalamba, may the dawn be auspicious to you.

(Sloka 13 is not available in correct form.)

१४. नानाप्रकार-नवरत्न-किरीट-शोभा

भास्वत्-शिरोशशिकलाञ्च समीक्ष्य मन्ये ।

नक्षत्र-मण्डलमुमे सहशीतरश्मि

पात्युत्तमाङ्गमभितस् तव सुप्रभातम् ॥

Devi, looking at the brilliance of your diadem studded with many types of valuable gems and the radiant crescent moon on your head, I consider, O Uma, that the entire zone of stars with the cool-rayed moon is spread on all sides of over your head. May the dawn be auspicious to you.

१५. उद्यान-पाल-कर-सञ्चित-दिव्य-गन्ध-

पुष्पाणि सन्ति पदपङ्कज-पूजनाय ।

शाक्ताश्च सह्यगिरिजात-जलावगाहाः

सिद्धाः महेशदयिते तव सुप्रभातम् ॥

O consort of Maheswara! Sakti worshippers and Siddhas and others who have bathed in Kaveri, originating in Sahyagiri, have collected flowers of divine fragrance from the gardens for worshipping at your lotus feet. May the dawn be auspicious to you.

१६. सर्वेषु जन्तुषु महाप्रलये विनष्टे-

-ष्वन्तर्हितेषु विधिविष्णुमुखामरेषु ।

कुम्भ-श्रित-त्रिजगती-करणाङ्कुरेण

शम्भुर् यद् अस्ति महिमा तव सुप्रभातम् ॥

Devi! When during the Great Dissolution all beings are dissolved and Devas including Brahma and Vishnu vanish, if Siva is present holding the pot with sprouts for creating the three worlds again, it is indeed your greatness. May the dawn be auspicious to you.

१७. आच्छादितेषु सुमनोहर-गन्धपुष्पैः

अङ्गेषु सत्सु निखिलेष्वतिरोहितं ते ।

पश्यामि शिष्टमधुना करुणाकटाक्षं

श्रीमङ्गलाम्ब तव मङ्गल-सुप्रभातम् ॥

Mangalamba! When your limbs are all covered with flowers of captivating beauty and fragrance, one part remains visible; and that is your sidelong glance. May the dawn be auspicious to you.

१८. आयान्ति भारत-तलान्ननु कोण-कोणात्

सिंहं गते सुरगुरौ प्रतिषड्द्वयाब्दम् ।

स्नातुं महामखमिति प्रतिथे सुतीर्थे

यत्र स्थिता सकल पुण्यसरित् प्रभातम् ।

Mangalamba! When Guru enters Simha Rasi once in every twelve years, devotees come from various nooks and corners of Bharatadesa for taking holy bath in the celebrated and sacred Mahamagha tirtha, where all sacred rivers join. May the dawn be auspicious to you.

१९. श्रीशार्ङ्गपाणिरिहपादपुरस्तवाम्ब

कोदण्डपाणिर्-उभयोर्-अथ चक्रपाणिः ।

ते पार्श्वयोः निवसतस्तव पृष्ठभागे

श्रीस्वामिनाथगुरुराट् तव सुप्रभातम् ॥

Mangalamba! Sri Sarngapani has his abode in front of you. Sri Kodandapani and Sri Chakrapani reside on both sides of yours. On your back is Swaminatha (Subrahmanya), the king among Gurus. May the dawn be auspicious to you.

२०. आकुञ्चितौ करतलावभयं वरं च

भक्ताय दातुमपि वाञ्छितमम्ब मातः ।

पाशाङ्कुशाङ्कयुतपाणियुगं विरोधि-

शिक्षार्थम् उद्धृतमिदं तव सुप्रभातम् ॥

Mangalamba! Mother! You show Abhayamudra (freedom from fear) and Varamudra (boon) in your two bent hands for granting the desires of devotees. You hold in your top two hands the rope and goad for punishing and correcting the deviant people. May the dawn be auspicious to you.

२१. कल्याणि कल्पलतिके कलमन्दभाषे

कर्पूरविद्ध-कनकाभरणे कवीशे ।

कष्टे भवे परिसरन् कलये हृदि त्वां

मामुद्धराम्ब तव मङ्गल सुप्रभातम् ॥

Mangalamba! Mother! Auspicious Devi! Wish-fulfilling Kalpaka creeper! Your speech is sweet and gentle. The golden ornaments decorate your form fragrant with camphor. You are the omniscient mistress. As miseries surround me in this Samsara, I meditate on you in my heart. Please emancipate me. May the dawn be auspicious to you.

२२. सृष्टिस्थितिप्रलय-साक्षिणि विश्वमातः

स्वर्गापवर्ग-फलदायिनि शम्भुकान्ते ।

श्रुत्यन्त-केलिनि विपक्ष-कठोरवज्रे

भद्रे प्रसन्नहृदये तव सुप्रभातम् ॥

Mangalamba! Mother of Universe! You are the witness of creation, preservation and destruction of the universe. O consort of Siva! You grant the fruits of Swarga and Moksha. You sport in the metaphysics of Vedanta. You are the hard Vajrayudha (weapon) for your enemies. O Auspicious Devi of blissful heart! May the dawn be auspicious to you.

२३. मातः स्वरूपम् अनिशं हृदि पश्यतां ते

को वा न सिध्यति मनश्चिर-काङ्क्षितार्थः ।

सिध्यन्ति हन्त धरणी-धन-धान्य-धाम-

श्री-धेनु-धैर्य-धृतयः सकलाः पुमर्थाः ॥

Mangalamba! Mother! Who among those, who have the vision of your form in their hearts always, does not attain his long-cherished desire? All Purusharthas (aims of life) including land, wealth, food, residence, glory, cattle, courage, steadiness etc. are attained by them.

श्री मङ्गलाम्बिका प्रपत्ति

१. ईशानां जगतोस्य कुम्भ-सुपतेः शम्भोः परां प्रेयसीं

तद्वामस्थल-नित्यवासरसिकां तत्क्षान्ति-संवर्धिनीम् ।

कीरालङ्कृत-पाणिपल्लवयुतां सिंहासनस्थां सतीं

वात्सल्यादि-गुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् ॥

I bow to the Mother of the Universe, the Iswari of the Universe, the Supreme beloved of Sri Siva, Kumbheswara; who enjoys her eternal presence on the left side of Siva; who augments his forgiveness; whose hand, gentle like a sprout, is decorated by a parrot; who is seated on a throne; who is Bhagavati, radiant with qualities like love for we children etc.

२. सप्रेमभीति पुरभित्-करपल्लवाभ्यां

संवाहनेपि सपदि क्लमम् आददानौ ।

कान्तौ अवाङ्मनस-गोचर सौकुमार्यौ

श्रीमङ्गलाम्बचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥

I take refuge in the feet of Sri Mangalamba, which, though held with love and apprehension by Siva, the destroyer of three cities, cause fatigue at once to him; the feet, charming and tender beyond the ken of speech and mind.

३. मन्मूर्ध्नि साधु-निवहे विकटाटवीषु

श्रीकुम्भघोणनगरे शिरसि श्रुतीनाम् ।

चित्तेऽप्यनन्य-मनसां समम् आहितौ ते

श्रीमङ्गलाम्ब चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥

I take refuge in the feet of Sri Mangalamba, which are placed equally on: my head, the group of virtuous people, terrible forests, the city of Kumbhakonam, the Upanishads (the pinnacle of Vedas) and the minds of those with concentrated meditation.

४. रत्नानि नाम ननु भान्तु किरीटमध्ये

वक्षःस्थले च वसताद् बृहद् इन्द्रनीलम् ।

काञ्ची तवाङ्गम् अभितः सह किङ्किणीभिः

तैः किं सुवर्णचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥

Let gems shine in the diadem; let the large sapphire radiate in the chest zone; let the girdle with jingling bells glow in your waist. What about them; I take refuge in the golden feet of Sri Mangalamba.

५. अङ्गादपि स्तनतटादपि सस्मितास्यात्

संवर्धितार्भक-कुतूहल-हास-लौल्यात् ।

श्रेष्ठौ शिवे भवभयस्य विमोचकत्वात्

श्रेष्ठात्मवन्द्य-चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥

O Consort of Siva! Your feet are superior to your limbs, the bosom, face with charming smile and the passion to make the devotee increasingly ecstatic and smiling like a child. The feet are superior because they relieve me of the fear of samsara (repeated births and deaths). I take refuge in those superior feet, worthy of worship.

६. माहात्म्यम् अम्ब निखिलाङ्गम् अवेक्ष्य लोके

पादस्य ते भवति नूनमहो विचित्रम् ।

पादस्तवाल्पपरिमाणयुतोऽपि तस्य

पादत्वमेव हि मिषं, शरणं प्रपद्ये ॥

Compared to all the other parts of the body, in the world the greatness is known to be with the feet! Isn’t this surprising! The feet which are so small! Nevertheless, the very speciality of the feet is such! So I take refuge in the feet.

(Sloka 7 is not available in correct form.)

८. दूरिकृतार्ति-दुरितौ क्षपिताधिपीडौ

मोक्षप्रदौ सकलमङ्गल-हेतुभूतौ ।

रम्यौ अलक्तकरसेन विनैव रक्तौ

मातस्त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥

Mother! Your feet drive away miseries and enfeebling afflictions; they grant Moksha and all auspiciousness. They are enchantingly red-coloured (with love) even without the red lac coating. I take refuge in your feet, Sri Mangalamba.

९. यत्पद्मिनी तव पदे तपनप्रकाशे

सौगन्ध्य-मन्दगति-शीतलताम् अवेक्ष्य ।

निःश्वास-गर्वम् अपहाय निमीलिताक्षी

जाता तद् अम्ब चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥

Mother! Lakshmi, on seeing the sweet fragrance, the gentle gait and coolness of your feet even in bright Sun, drove away her sigh of conceit and closed her eyes. I take refuge in those feet of yours, Sri Mangalamba.

१०. गन्धैर्-अलर्क-विविधाभरणैश्च पुष्पैः

आच्छाद्य तोषम् उपयान्तु तनुं महान्तः ।

अस्मत्-प्रयोजनम् उमे करुणाब्धि-पद्भ्यां

तावेव मातृचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥

Let great men feel satisfied by covering their bodies with fragrances, various ornaments, flowers etc. O Uma, our interest lies in your feet, the ocean of compassion. O Mother! I take refuge in your feet.

११. नानाविध-श्रुति-विबोधित-यज्ञकर्तृ-

गोविन्द-दीक्षित-महामति-मन्त्रि-वन्द्यौ ।

हे मङ्गलाम्ब शुभमङ्गल-दायकौ ते

साष्टाङ्गम् अद्य चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥

Mangalamba, your feet were worshipped by the great master and minister, Sri Govinda Dikshitar, who performed many yagnas taught in Vedas. Your feet ever grant supreme auspiciousness. I prostrate and take refuge in your feet.

१२. कुम्भेश्वरस्य गृहिणि श्रित-कुम्भघोणे

हारिद्र-कुङ्कुम-समर्चित-पादपद्मे ।

श्रीमन्त्रपीठनिलये सदये श्रितेषु

श्रीमङ्गलाम्ब चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥

Mangalamba, you are the consort of Sri Kumbheswara and reside in Kumbakonam. Your lotus feet are worshipped devotedly with turmeric and Kumkum. O Devi residing in Sri Mantrapitha, you are compassionate to those who surrender to you. I take refuge in your feet.

१३. ईशोऽपि विस्मित-हत-त्रिपुरासुरोऽपि

चक्रायुधोऽपि मधुकैटभनाशकोऽपि ।

शक्तौ न यस्य हनने महिषासुरस्य

नाशेन यद्भवति मङ्गलमस्तु मातः ॥

Siva, the vanquisher of Tripurasura by mere smile, as well as Vishnu, the destroyer of Madhu and Kaitabha with Chakra, were incapable of killing Mahishasura, whose destruction at your hands brought about auspiciousness. May that auspiciousness ever be with us, o Mother.

१४. श्रीकुम्भघोण-नगराम्बुधि-चन्द्रकान्तौ

श्रीकुम्भनाथ-हृदयाम्बुज-भानुकान्तौ ।

श्रीचक्रराज-महितौ महनीयभूषौ

श्रीमङ्गलाम्ब चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥

Mangalamba, your feet are the moon-stones for the ocean of the city of Kumbakonam. They are the sun-stones for the heart lotus of Sri Kumbhanatha. They are glorified by Sri Chakraraja, and are the ornament of great personalities. I take refuge in your feet, Sri Mangalamba.

१५. प्रादुर्भवत्-तरणिबिम्ब-शतारुणौ ते

पर्याप्त-शीतकिरणायुत-कोमलौ च ।

शृङ्गारसार-परिवाहमयौ च मातः

श्रीमङ्गलाम्ब चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥

Mangalamba, your feet, red like the rising Sun, are gentle with thousands of very cool rays. They carry the essence of beauty and love. Mother, I take refuge in your feet.

श्री-मङ्गलाम्बिका-मङ्गलम्

मणिद्वीप-विरक्तायै सह्यकन्या-सरित्तटे ।

शिवेन रममाणायै मङ्गलायै सुमङ्गलम् ॥

May all auspiciousness be with Sri Mangalambika, who left Manidvipa and took residence on the banks of river Kaveri (daughter of Sahyadri), where she sports with Siva.

शङ्करार्द्धाङ्ग-सौन्दर्य-शरीरायै सदात्मने ।

शिवाकार-महामञ्च-निलयायै सुमङ्गलम् ॥

May all auspiciousness be with Sri Mangalambika, who occupies the left half of Siva’s form, who is beautiful and eternal, and who has her abode on the glorious couch enshrining Siva’s form.

महिषासुर-दोर्वीर्य-निग्रहायै महात्मने ।

महनीय-गुणाढ्यायै मङ्गलायै सुमङ्गलम् ॥

May all auspiciousness be with Sri Mangalambika, who vanquished the mighty arms of Mahishasura, who is the all-pervasive Power, rich with all great qualities.

चिदग्निकुण्ड-सम्भूत-सुदेहायै चिदात्मने ।

शुद्धसत्त्व-स्वरूपायै मङ्गलायै सुमङ्गलम् ॥

May all auspiciousness be with Sri Mangalambika, who took a form from the altar of fire of Consciousness, who is of the very form of Consciousness, and Pure Nature.

सर्वाधिष्ठान-रूपायै सच्चिदानन्दमूर्तये ।

सर्ववेद-प्रकाश्यायै मङ्गलायै सुमङ्गलम् ॥

May all auspiciousness be with Sri Mangalambika, who is the substratum of everything, who is of the form of Existence (eternal), Consciousness and Bliss, who is brought to focus by all Vedas.

महेश्वर-महाकल्प-महाताण्डव-साक्षिणी ।

महाकुम्भेशमहिषि मङ्गलाम्बास्तु मङ्गलम् ॥

May Sri Mangalambika Herself be of the form of Auspiciouisness, who is the witness of the great Tandava dance of Sri Maheswara at the time of the Great Dissolution, and who is the consort of Sri Kumbheswara.

कामकोटि-सुपीठस्थैः कामजेतृ-स्वरूपिभिः ।

चन्द्रशेखर-योगीन्द्रैः सत्कृतायै सुमङ्गलम् ॥

May all auspiciousness be with Sri Mangalambika, who was worshipped by Sankaracharya of Kamakoti Peetham, Sri Chandrasekharendra Saraswathi, who has conquered Desire (and other Acharyas of the Peetham).

मङ्गलाशासनपरैः महामहिमशालिभिः ।

सुब्रह्मण्यादि-शाक्तैश्च सम्पूज्यायै सुमङ्गलम् ॥

May all auspiciousness be with Sri Mangalambika, who has been worshipped by Sri Subrahmanya and other followers of Sakti Cult, whose glory is lofty, and who have prayed for auspiciousness of the Devi.

ॐ तत् सत्

207 views0 comments
bottom of page