top of page

Sri Ramanavami Brahmotsavam March 26 - Apr 04, 2018 Vaduvur.

Vaduvur Sri Kothandaramaswamy Temple

 • Day 1 - Dwajaarohanam (Flag Hoisting), Thirukalyana Sevai

 • Day 2 - Pallaku Mara Vuri Sevai, Surya Prabhai (Sun God)

 • Day 3 - Pallaku Baalaroopa Sevai, Sesha Vahanam (Aadi Sesha/Serpent)

 • Day 4 - Pallaku Balarama Sevai, Garuda Sevai (Garuda, the king of birds)

 • Day 5 - Pallaku Nachiar Thirukolam, Hanumantha Vahanam

 • Day 6 - Nagarvalam, Mohana Alankaram (Ksheera Sagara Madhanam), Yaanai Vahanam (Ramar) and Hamsa Vahanam (Thayar)

 • Day 7 - Kalyanotsavam, Choornabhishekam, Thiruchivigai Purapadu

 • Day 8 - Pallaku Navaneetha Krishnan Alankaram, Haya (Horse) Vahanam

 • Day 9 - Thiruther/RathotsavamDay 10 - Sapthavarnam - Pushpa Pallakku (Palanquin)

 • Day 10 - Sapthavarnam Pushpa Pallakku (Palanquin)

 • Apr 5 - May 01, 2018 - Vidayatri Utsavam.

Source:https://sites.google.com/site/vaduvur/

141 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page