அருள்மிகு உத்தராபதீசுவர சுவாமி திருக்கோயில் - திருச்செங்காட்டங்குடி


Click here to view the full invitation

Thanks to Sri Gopalan for sharing the event details.

97 views0 comments

Recent Posts

See All