திருநியமம் என்ற நேமம் க்ஷேத்ரத்தின் பெருமை - அத்தியாயம் 5

From the pages of ஸ்ரீ நியம க்ஷேத்திர மாஹாத்ம்யம் , compiled by Sri S.V. Radhakrishna Sastrigal(Sri Rangam) - Published by Mathangi Publication (Trichy)

Slokas are found in Brhammanda Puranam - Brhummothram Kaandam.

Abridged version of slokas with details published (அத்தியாயம் 5) here and rest of the series will be published continuously in this section!!!

export-2015-03-09-09-46-04-1.jpg
export-2015-06-14-15-47-49-3.jpg

export-2015-06-14-15-47-49-2.jpg

export-2015-06-14-15-47-49-1.jpg

Click here to view Part 1

Click here to view Part 2

Click here to view Part 3

Click here to view Part 4

12 views0 comments

Recent Posts

See All