மருத்துவ சேவைதான் மக்களுக்கான சேவை10 views0 comments

Recent Posts

See All

தமிழ் மொழியின் வளமை

இத்தனை வேறு பாடா? தொல்காப்பியரின் பேச்சு வகைகள்:- பேசு( speak) பகர்( speak with data) செப்பு(speak with answer) கூறு ( speak categorically) உரை ( speak meaningfuly) நவில்( speak rhymingly) இயம்பு( spe