1100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு செயல்பட்ட மருத்துவமனை


Courtesy : Dinakaran newspaper - Date 10 Jun 2021 (Thursday)

16 views0 comments

Recent Posts

See All

தமிழ் மொழியின் வளமை

இத்தனை வேறு பாடா? தொல்காப்பியரின் பேச்சு வகைகள்:- பேசு( speak) பகர்( speak with data) செப்பு(speak with answer) கூறு ( speak categorically) உரை ( speak meaningfuly) நவில்( speak rhymingly) இயம்பு( spe