top of page

Sri Periyava Jayanthi - Ishti Yaagam

பெரியவா ஜயந்தி விழாவின் அங்கமாக, TTD தர்மகிரி பாடசாலை ஆசிரியர் . ஸ்ரீ கிருஷ்ண சர்மா அவர்களும் ஓர் இஷ்டி யாகம் புரிந்தார்கள்


13 views0 comments
bottom of page