கோயில் சொத்துக்கள் பத்திரப்பதிவை தடுக்க வேண்டும் - இந்து அறநிலையத்துறை


Source: Dinakaran news - dated 31 May 2021 Chennai Edition

22 views0 comments

Recent Posts

See All

தமிழ் மொழியின் வளமை

இத்தனை வேறு பாடா? தொல்காப்பியரின் பேச்சு வகைகள்:- பேசு( speak) பகர்( speak with data) செப்பு(speak with answer) கூறு ( speak categorically) உரை ( speak meaningfuly) நவில்( speak rhymingly) இயம்பு( spe