வேத ரக்ஷணம்

ஸ்ரீ மடத்தின் தலையான நோக்கம் வேத ரக்ஷணமாகும். வேத வித்துக்களுக்கு சன்மானம் ஸ்ரீபெரியவா வழங்குகிறார்கள்.

Sri Periyava Saranam Sri Periyava Saranam Sri Periyava Saranam

51 views0 comments