வேத ரக்ஷணம்

ஸ்ரீ மடத்தின் தலையான நோக்கம் வேத ரக்ஷணமாகும். வேத வித்துக்களுக்கு சன்மானம் ஸ்ரீபெரியவா வழங்குகிறார்கள்.

Sri Periyava Saranam Sri Periyava Saranam Sri Periyava Saranam

42 views0 comments

Recent Posts

See All

Markazhi Special

காப்பு முதல்வொலியின் வடிவினனாம் நுதல்கண்ணன் பரமசிவன் முதற்பிள்ளை ஆனவனாம் முழுமுதற் காரணனை முதற்கொண்டுப் பணிதுவங்கிப் பதம்பணிவார் எய்துவரே முதன்மையு மேன்மையு மே. பள்ளிஎழுச்சி முதல்கிரணம் கண்டுநாணித் த